Dele, erfare og lære

av prosjektrådmann

Nye fylkeskommuner går gjennom store fusjonsprosesser om dagen. Hovedoppdraget er å utvikle samfunnsutviklerrollen, tilby bedre tjenester og styrke lokaldemokratisk styring. Disse målsettingene ble ikke minst understreket av statssekretær Aase Marthe Horrigmo på en viktig erfaringssamling for sammenslåtte fylkeskommuner på Gardermoen i dag.

Hovedtillitsvalgte, øverste administrative ledelse i både Vestfold og Telemark fylkeskommuner, fylkestingspolitikere og undertegnede fikk ta del i mange kunnskaps- og erfaringsbaserte innspill knyttet til medbestemmelse, kommunikasjon, kompleksitet og ikke minst viljen til å skape noe nytt sammen.

19. oktober legger regjeringen frem en ny Stortingsmelding om nye oppgaver for fylkeskommunene, og Horrigmo fremhevet at nye oppgaver skal gi større muligheter til å utvikle egen region og la særlig vekt på betydningen av en sterkere kompetansepolitisk rolle hvor næring- og kompetansepolitikk henger nøye sammen. Nye oppgaver vil bli utredet videre. Flere virkemidler til fylkeskommunene er ikke et mål i seg selv. Tvert i mot skal virkemidlene styrke den regionale kapasiteten i fylkene, og derigjennom stimulere til flere arbeidsplasser, mer næringsrettet forskning og at barn og unge kan få et enda bedre oppvekst- og folkehelsetilbud.

Vestfold og Telemark ledet en parallellsesjon om medvirkning og involvering, og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet (Vestfold), hovedverneombud (Telemark) HR-leder i Telemark og undertegnede delte våre erfaringer om vår egen utviklingsreise så langt.  I tillegg ble det tid til interne dialogmøter mellom tillitsvalgte, ledere, politikere og deltakere fra mitt eget prosjektteam. Her delte vi erfaringer så langt, og hva vi ønsket skulle prege prosessene videre. For egen del satt jeg på en gruppe med bare hovedtillitsvalgte, og det er utrolig nyttig å være med å tenke sammen med de tillitsvalgte. Tillitsvalgte har en svært viktig rolle i den prosessen vi er inne i Vestfold og Telemark. Først og fremst som aktive medskapere og gode bidragsytere, men også som grensevoktere når det er nødvendig.

Før øvrig var det nyttig å høre om Agders erfaringer så langt. Agder startet sammenslåingsprosessen tidligere enn Vestfold og Telemark, og har nylig valgt overordnet organisasjonsmodell. Nå gjenstår rekruttering av toppledergruppen. Agder har valgt en matrisemodell hvor vi finner områdene samferdsel, utdanning, næring/kultur/kulturminnevern og folkehelse som en horisontal linje. I den vertikale dimensjonen finner vi avdelinger for analyse og planforvaltning, regionplan 2030, organisasjonsutvikling og økonomi og styring.

I Vestfold og Telemark skal vi før jul konkludere på overordnet organisasjonsmodell, men før den tid har vi en bred involveringsprosess med ledere, ansatte og tillitsvalgte.  Strategiske hensyn er viktigst, og så er organisasjonsform et virkemiddel for å realisere disse. Alle modeller har sine styrker og svakheter, og til syvende sist er det menneskene som levendegjør organisasjoner. Felles kulturarbeid blir et prioritert arbeid videre, og en god stort er å bli kjent, bli trygge på hverandre og utvikle tillit på tvers av fylkesorganisasjonene. Derfor er erfaringssamlinger viktige. Å lære om andre er inspirerende, å lære sine nærmeste kollegaer og samarbeidsspillere bedre å kjenne er avgjørende.