Mer læring og verdiskaping gjennom innovative anskaffer

av prosjektrådmann

I fremtiden må offentlig og privat sektor klare å gjøre mer for mindre, og det skal vi klare gjennom ha ansatte og ledere som er nysgjerrige, lærende og er åpne mot omverden. Helt konkret betyr dette at vi må løse mange av våre utfordringer i dialog med markedet og gode samarbeidspartnere. Innovative anskaffelser er et godt verktøy i så måte. Hvert år etterspør det offentlige tjenester for 500 milliarder kroner, og kun 1-2 prosent av denne etterspørselen håndteres gjennom innovative anskaffelser.

Innovative anskaffelser er noe både Vestfold og Telemark har hatt gode erfaringer med de siste årene. Som noen illustrerende eksempler kan det nevnes at i Vestfold har innovative anskaffelser vært brukt på Energiparken til Færder videregående skole, mens i Telemark ble ordningen benyttet da man besluttet å gå til anskaffelse av nytt helhetlig digitalt ledelsesverktøy. Innovative anskaffelser handler helt konkret om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og gir markedet mulighet til å bruke egen kunnskap og kompetanse til å beskrive mulige løsninger. En viktig erkjennelse er at markedet ofte kan være dyktigere til å kravspesifisere løsninger enn det stat, kommuner og fylkeskommuner klarer å gjøre. Ved å jobbe på denne måten bidrar det offentlige og private samarbeidet til bedre bruk av offentlige midler, styrker næringslivets omstillingsevne og legger til rette for etablering av flere arbeidsplasser. Næringslivet, store og små bedrifter, kommer i direkte dialog med kundene, og styrker sin evne til å forstå kundenes behov og utfordringer. Dette stimulerer omstillingsevnen hos næringslivet gjennom at de i enda større grad kan tilpasse seg behovsendringer hos kundene.

I Vestfold og Telemark ønsker jeg å bruke innovative anskaffelser på spesielt viktige områder, og eksempelvis innenfor samferdselsområdet hvor vi pr i dag opplever et leverandørmarked som trenger en fylkeskommune som tenker nytt. Derfor blir det viktig at det er lederne går i front og tar hovedansvaret for å bruke innovative anskaffelser. Jeg tror det kan være med å styrke hele vår organisasjon, og at vi kan være med å stimulere til regional verdiskaping i distrikt, tettsteder og våre 15 byer. I tillegg kan dette være et veldig viktig utviklingsområde hvor vi kan samarbeide tett med kommunene i hele regionen.

Den nye ledergruppen i Vestfold og Telemark har allerede begynt å se på hvordan vi kan bruke innovative anskaffelser i den nye organisasjonen, og sammen gode krefter nasjonalt og regionalt bør vi ha som målsetting å være en ledende region på omstillingsvilje og regional verdiskaping.