Læring skjer i møte med mennesker

av prosjektrådmann

12. oktober hadde jeg gleden av å besøke tre store avdelinger i Vestfold fylkeskommune: kultursektoren, regionalsektoren og stabsavdelingen. Her jobbes det blant annet med folkehelse, biblioteksutvikling, idrett- og friluftsliv, samferdsel, næringsutvikling, regionalt planarbeid, digitalisering og eiendomsforvaltning. Alle er med og påvirker samfunnsutviklingen på en positivt måte, direkte eller indirekte.

Så langt har jeg hatt møter med 9 avdelinger i sentraladministrasjonene. Som prosjektrådmann prioriterer jeg utstrakt ekstern og intern relasjonsbygging. Mye læring skjer i møte mellom mennesker, relasjoner etableres og innsikt utvikles.

Alle møtene starter med at avdelingene presenterer seg selv gjennom å vektlegge styrker og utfordringer som de tar med seg inn i den nye fylkeskommunen som strukturelt skal være på plass 1. januar 2020. Jeg forteller om hvordan alle prosessene i prosjektet foregår; politisk, politisk/administrativt og rent administrativt. Deretter har vi dialog om alt det ansatte og ledere er opptatt av i byggefasen.

Naturlig nok er mange spente på fremtidig arbeidssted, hvordan den nye organisasjonen kommer til å se ut, hvordan de kan påvirke direkte eller indirekte og hva som skjer videre i prosessen. Jeg formidler til alle at vi har satt i gang en bred involverings- og medbestemmelsesprosess som omfatter mange ledere, ansatte og tillitsvalgte. Denne høsten gjennomfører vi fire workshoper med ansatte, ledere og tillitsvalgte fra begge fylkesorganisasjonene og Statens Vegvesen. Ved siden av å lytte til de ansatte trekker jeg frem at vi også må se fremtidig organisasjonsmodell opp mot nasjonale og regionale føringer, eksisterende kunnskapsgrunnlag og hva som er forventninger fra våre viktigste samarbeidspartnere blant kommuner, næringsliv og andre viktige aktører.

Jeg er imponert over mye godt arbeid som legges ned i de to fylkesorganisasjonene, og på mange områder er Vestfold og Telemark langt fremme nasjonalt. Det er inspirerende å møte engasjerte og positivt innstilte ansatte og ledere, og det gjør meg enda sterkere i troen på at 1+1 kan blir mer enn 2. Samtidig tror jeg det nye fylket kan bli flinkere til å åpne seg opp for omverden gjennom blant annet å synliggjøre hvilke viktige samfunnsutvikleroppgaver Vestfold og Telemark faktisk utfører i nært samarbeid med kommuner, næringsliv, andre offentlige aktører med flere. Å løfte i lag er ikke alltid like enkelt, verken internt i organisasjonene eller sammen med andre. Samtidig er det dette som gir best resultater.