Min oppstart i 2019

av prosjektrådmann

Januar var en interessant og hektisk måned. Jeg har fortsatt den tette dialogen med ansatte, ledere og tillitsvalgte. Samtidig har jeg forsøkt å være på arenaer hvor våre viktigste samarbeidspartnere er, og jeg har samarbeidet tett med teamet som jobber med regional planstrategiprosess. Utrolig spennende og lærerikt, og helt avgjørende for hvordan vi skal kunne komme i posisjon til å utvikle vår flotte region på en positiv måte.

17. januar deltok jeg på partnerskapskonferansen til Verdiskaping Vestfold, og her var det mange som heiet på den nye regionen og viktigheten av et tett og nært samarbeid. 25. januar deltok jeg på et møte med Telemark Næringshage. Her kunne representantene fra næringshagen formidle hvordan de kunne skape merverdi mht til å forstå bedrifters utvikling, potensial og utfordringer. Samme dag møtte jeg regiongeologen for Vestfold, Telemark og Buskerud. Vestfold og Telemark har unike forekomster av mineraler og sjeldne jordarter. Potensialet for verdiskaping er stort.

29.januar var det møte i fellesnemnda, og mange viktige saker stod på dagsorden. Ny økonomidirektør, Rune Hjertaas, og undertegnede formidlet et økonomisk utfordringsbilde for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Nytt inntektssystem, finansiering av SAMS og en generell effektiviseringsforventning til nye fylkeskommuner, vil i sum være utfordrende å håndtere samtidig med at vi står i en krevende sammenslåingsprosess. Like fullt, dette skal vi klare, og vi starter aller først med å jobbe for et nytt inntektssystem som blir mest mulig rettferdig for Vestfold og Telemark.

31. januar arrangerte utviklingsleder, Trine Orten Groven, og undertegnede et møte med Telemarksforskning v/daglig leder og Knut Vareide. Et spennene møte hvor vi drøftet hvordan vi i fellesskap kan utvikle mer relevant kunnskap om regionen, hvordan resultater kan måles over tid og hvordan særskilte utfordringer kan identifiseres på en god måte. Oppsummert er det vel riktig å si at møtet konkluderte med at kunnskapsbasert utvikling er viktig, men full kraft får bare en slik utvikling når man har sterke samhandlingspartnere som jobber langsiktig.

1. februar var det husmøte i Skien, og der ønsket fylkesrådmannen de nye lederne fra Vestfold særskilt velkomne. Alle fikk anledning til å presentere seg. 13. februar er det planlagt et husmøte i Vestfold hvor lederne i Telemark får samme velkomst av fylkesrådmannen i Vestfold. 5. februar deltok fylkesordførerne og undertegnede på et seminar som Statens Vegvesen arrangerte sammen med samferdselsfolkene i Vestfold og Telemark. Her snakket vi om ambisjoner, rettigheter og konkrete utfordringer innenfor samferdselsområdet. Sett fra mitt ståsted var dette et godt og ærlig møte hvor fylkesordførerne bl. a. la vekt på at ansatte fra Statens Vegvesen vil styrke nye Vestfold og Telemark fylkeskommune som organisasjon.

8. februar hadde jeg gleden av å møte styret og sekretariatsledelsen i Telemark Offshore, og de fortalte om offensive og ambisiøse planer i verdensklassen. Samtidig signaliserte de et tydelig ønske om et tett og godt samarbeid med ny fylkeskommune, og ikke minst et enda tettere samarbeid med teknologibedrifter i Vestfold. 12. februar møter jeg styret til NHO Vestfold og Telemark, og jeg vil anta at en del av dialogen vil nettopp dreie seg rundt det potensialet som ligger i et enda tettere samarbeid mellom prosessindustrien og teknologimiljøene.

14. og 15. februar arrangerer KS årets strategikonferanse i Tønsberg, og der er planen at jeg skal holde et innlegg om nye Vestfold og Telemark. Jeg tenker at jeg vil rette mye av min oppmerksomhet mot mulighetsrommet til den nye regionen. Mange kommuner, private og offentlige interesseorganisasjoner, Fylkesmannen og Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært og står i store organisasjonsendringer. Det åpner opp muligheten for å tenke nytt om samhandling, prioriteringer og rolleutøvelse som gjensidig kan forsterke positiv regional utvikling.