Vekst og utvikling gjennom et skapende næringsliv

av prosjektrådmann Bilde av Jan Sivert Jøsendal

Å skape noe som gir en bedre fremtid for flere enn deg selv. Kan du tenke deg noe viktigere? Jeg tror de aller fleste er enige i at dette er en er en forutsetning for et godt og velfungerende samfunn. For å klare det er verdiskaping og gode vekstvilkår for næringsutvikling helt avgjørende. I Norge – og i Vestfold og Telemark – trenger vi et sterkt næringsliv som kan skape en bedre fremtid gjennom blant annet innovasjon, omstillingsevne og utnyttelse av regionens teknologiske, industrielle og naturgitte fortrinn.

I flere sammenhenger, internt og eksternt, har jeg fremhevet at jeg har som ambisjon at Vestfold og Telemark fylkeskommune om 5 år naturlig vil assosieres med satsing på næring- og verdiskaping, innovasjon og kompetanseutvikling. Skal vi lykkes med å realisere denne ambisjonen må vi samarbeide nært med næringsliv og kommuner. I den sammenheng er det naturlig å trekke frem Skien kommunes årlige næringsseminar som er et bredt arrangement for alle store og små bedrifter i kommunen. I går var ordfører i Skien vertskap for dette næringslivsarrangementet, og jeg fikk invitasjonen til å holde en innledende appell med overskriften «Den nye storregionen Vestfold og Telemark; et hav av muligheter for 423.000 innbyggere». Nedenfor kan du lese appellen i sin helhet.


Først vil jeg takke ordfører, Hedda Foss Five, for invitasjon til et viktig og etter hvert tradisjonelt arrangement. Tittelen et hav av muligheter passer jo godt til en region med 1019 kilometer kystlinje, og til en utadvendt region som eksporterer for mer enn 45 milliarder kroner i året. Her har Skien spilt en historisk viktig og rolle og vil fortsatt gjøre det med satsing bl. a handel-, teknologi- og kunnskapsindustri, kraft og automatiseringstjenester. Skien viser at med omstillingsevne, omstillingsvilje og et tydelig lederskap kommer man langt i å utvikle helt nødvendige vekstvilkår for ny verdiskaping.

Å bygge en ny region handler også i veldig stor grad om omstillingsevne og omstillingsvilje og Konsul Bernick i Samfundets støtter (1877) sa noe veldig klokt om hva som gir utvikling: «En god vilje kjenner ingen umuligheter». Som ny region har vi nettopp et hav av muligheter, men vi trenger også en sterk vilje. Ingenting kommer gratis, og jeg ønsker å arbeide hardt for at Vestfold og Telemark om 5 år naturlig vil assosieres med satsing på næring- og verdiskaping, innovasjon og kompetanseutvikling.

Dette skal vi bl. a. klare gjennom en tredelt strategi. Vi skal gi merverdi gjennom kunnskapsutvikling, merverdi gjennom metode og tiltaksutvikling og merverdi gjennom partnerskaps- og nettverksutvikling. I sum betyr dette kunnskapsbasert- og resultatorientert navigering hvor vi er opptatt av å skape resultater sammen med kommuner, næringsliv, USN, Fylkesmann og andre viktige samarbeidspartnere.

Å gi merverdi gjennom kunnskap handler om å ta en posisjon som en innbyggernær, regional kunnskapsutvikler. Kunnskap gir grunnlag for å identifisere sammenhenger og mønstre for hvordan vi lykkes med å styrke arbeidet med verdiskaping, grønn omstilling og forhindre utenforskap. Kunnskap går aldri av moten, og vi har fortsatt et uforløst potensial til å utnytte den kunnskapen vi har enda bedre. Vi skal også utvikle ny kunnskap ved å våge å gå nye veier.

Å gi merverdi gjennom metode og tiltaksutvikling handler om anvendelse, kompetanse og resultater. Kunnskap gir oss kart å navigere etter, og så må vi ha kompetanse til å gjøre jobben. Kompetanse handler jo først og fremst om det vi får til i møte med utfordringer, og i et regionalt perspektiv må vi være opptatt av lagarbeid og en utvikling som krever mer enn enkeltbidrag alene.  Samtidig må vi være opptatt av smarte og effektive måter å jobbe sammen på. Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til, og essensen er å ta i bruk kunnskap i utvikling av produkter og tjenester og lete etter koblinger mellom beslektede næringer slik at nye kan oppstå.

Allerede i dag brukes regionale utviklingsmidler til finansiering av en rekke næringsrettete fylkesdekkende virkemidler som etablererkontorene, Ungt Entreprenørskap, FORREGION (mobilisering til FoU), og ikke minst en betydelig andel midler til Innovasjon Norge. Gjennom regionreformen overtar vi ansvaret for SIVAs (selskapet for industrivekst), inkubator- og næringshageprogram (fremtidens næringsliv og innovasjonsstøtte), Innovasjon Norges mentorprogram, bedriftsnettverk og deler av etablerertilskuddene. I tillegg har vi allerede ansvar for regionalt forskningsfond, Oslofjordfondet (regionale fortrinn, senke terskelen for forskningsmidler), som gjennom finansiering av bedriftsrettete forskningsprosjekter bidrar til næringsrettet kunnskapsutvikling

Vi skal også gi merverdi gjennom partnerskaps og nettverksutvikling, og mens regionen er under kraftig ombygging er det viktig å se fremover samtidig med at man anerkjenner samarbeidstradisjonene i både Telemark og Vestfold. Å skape en ny fremtid kan kun skje om vi er modige, og tør å etablere partnerskap med kraft, med vilje og med en grunnleggende tro på at det er viktigere med handling og måle resultater over tid enn summen av antall planer. Gjennomføringskraft krever større grad av anerkjennelse av behov for kunnskapsutvikling og resultatorientert fremdriftsorientering. Dette er ingen quick fix, men krever hardt og målbevisst arbeid over år. I tillegg kreves det både læring og avlæring, og det siste er kanskje det vanskeligste.

Sterke partnerskap og nettverkssamarbeid er helt avhengige av kunnskap og metode- og tiltaksutvikling. I tillegg trenger vi et regionalt lim, kort sagt noe som kan binde oss enda mer sammen, og da snakker jeg om FNs bærekraftsmål. Vestfold og Telemark trenger å se global bærekraft i et lokalt og regionalt perspektiv. Ved operasjonalisering av de enkelte bærekraftsmålene kan vi dermed se en resultatlinje som kjeder sammen arbeidet vi gjør med tiltak og samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette åpner opp for å se samfunnsutvikling og verdiskaping i sammenheng slik eksempelvis arenaklyngesatsingen Industrial Green tech gjør det med ambisjoner om å bli verdens første klimapositive industriregion. Å være en klimapositiv industriregion handler om arbeidsplasser, om forskning og kunnskap og om partnerskaps- og nettverksutvikling hvor man kapitaliserer på regionens teknologi- og industrifortrinn. Samtidig vet vi at KMD, SSB – i samarbeid med kommunesektoren – jobber med å operasjonalisere bærekraftsmålene inn i en regional og lokal kontekst. Dette er et arbeid vi bør ha ambisjoner om å være med å utvikle og påvirke.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem at Skien har Norges eldste fotballag som anerkjenner verdien av fellesskap og lagarbeid. Denne klubbfilosofien har satt tydelig fotavtrykk i hele fotball Norge. La oss bl. .a bruke Odd som en inspirasjon til å utvikle en ny Vestfold og Telemark-identitet hvor vi er opptatt av resultater gjennom laginnsats og lokal/regional talentutvikling, og gjennom en Ibsensk filosofi hvor vi anerkjenner at en god vilje kjenner ingen umuligheter.